Lørdag 15, juni kl 13:00 - 14:00 ble det gjennomført møte med Råde kommunes VA ingeniører, samlet for Søndre Tasken Vel, Nordre Tasken Vel og Helgerød Vel. Vi møttes i Sparebankens lokaler i Varnavegen i Rygge. Over 100 personer var tilstede på møtet, og svært mange av Vellenes over 100 hytter var representert, samt enkelte fastboende i området.
 
Møtet ble kort åpnet av de tre Vel lederene. Deretter overtok VA ingeniørene Lars Erik Thoresen og Svein Thomas Marcussen. 
 
Hovedpunkter fra kommunens informasjon:
 
  • Formannskapet i Råde kommune har i desember 2018 vedtatt VA utbygging som innbefatter vårt område. Det skal bygges et vannbasseng på Saltnes og sjøkabel skal legges til Husebystranda på Oven. Derfra vil det bli lagt vann og avløp med kommunal standard frem til et tilkoblingspunkt ved Helgerød. Traseen og nøyaktig sted for tilkoblingspunkt ble ikke vist, da dette foreløpig ikke er endelig vedtatt, men det vil snart bli lagt ut på kommunens nettsider.
 
  • Kommunen har avsatt nødvendige midler til utbyggingen. Multiconsult er hyret inn for støtte, og man regner med at bygging og graving vil starte vinteren 2019 - 20. Kommunen har som mål at Tilkoblingspunktet ved Helgerød vil stå ferdig i løpet av 2021. Dersom vårt private anlegg da er klart kan vi koble oss på. Utsettelser på tid kan komme dersom noe uforutsett skulle oppstå.
 
  • Det er pr i dag ikke krav om tilkobling for fritidsboliger, men det kan med stor sannsynlighet bli pålegg om tilkobling også for fritidsboliger i nær framtid. Det er i så fall et politisk vedtak.
 
  • Dersom man har midlertidig utslippstillatelse til spredegrøft med tett tank, gjelder denne normalt for 20 år, men det er sannsynlig at slik tillatelse ikke vil bli gitt i framtiden dersom man er innenfor 500 m til kommunens ledningsnett, eller det finnes godkjent privat anlegg i området, og kostnadene med å legge frem private vann- og avløpsledninger er under kr 250 000. (Dette gjelder fastboende, det er som nevnt pt ikke pålegg for hytter)
 
  • Tilkoblingsavgift til kommunen prm2 bruksareal jf. NS3940, men minimum 100 m2. Ref tabell og link vedlagt nederst på siden. Dette vil komme i tillegg til den enkeltes del av VA lagets utbyggingskostnad. Eksempelvis blir tilkoblingsavgiften kr 13000 for både vann og avløp, dersom hytta er under 100m2. 
 
  • Dersom man i Vellene på Tasken og Helgerød bygger felles privat anlegg, må den enkelte betale vanlig VA-avgift til kommunen i tillegg til sin del av driftsutgiftene i det private anlegget. VA -avgift til kommunen er anslagsvis kr 1500 - 2000 pr år.
 
  • Kommunen vil ikke overta drift av private VA anlegg tilkoblet hovednettet, med mindre dette er bygget etter kommunal standard,. Det er svært uvanlig at vannlag tar den store ekstrakostnaden det vil være å bygge etter den kommunale, grovkalibrede standarden. Reglene for dette er slik at det må være en samfunnsmessig nytteverdi for at kommunen skal overta vann- og avløpsanlegg bygget ut i kommunal standard. Dette må vurderes i det enkelte tilfelle og må avtales på forhånd før tiltaket iverksettes i forhold til mva- fritak etc. Det fremkommer av Plan- og bygningsloven at kommunen skal overta slike anlegg vederlagsfritt der dette er aktuelt. Det er normalt ikke aktuelt i hytteområder, og kommunens representanter konkluderte med at vi neppe kom til å bygge etter kommunal standard, og at de neppe kom til å overta det da det er et hytteområde.
 
  • Kommunen legger disponible trekkerør for fiber. Det vil bli trukket fiber for driftsovervåkning av kommunalt VA-anlegg. Dette betyr at vi kan legge egen fiber for internett videre i vårt private anlegg.
 
  • På spørsmål om det var mulig å forlenge den kommunale ledningen nordover, ble det svart at det ikke var inne i nåværende budsjett -  se kap. 7 i hovedplanen VA. Hovedplan vann og avløp 2019-2029
 
 
Møtet ble avsluttet kl 14:00. 
 
Kurefjorden VA lag hadde eget informasjonsmøte etterpå, og de legger ut eget referat på sin nettside kurefjordenva.no.
 
 
Hilsen 
Pål Tasken
Leder, Søndre Tasken Vel