Protokoll fra årsmøte Søndre Tasken Vel

Dato: 26.mai 2019 Sted: Halmstad skole

Dagsorden:
Registrering av stemmeberettigede og registrering av fullmakter. Det var 36 hytter representert hvorav 3 med fullmakt.

 1. Valg av møteleder og referent1Møteleder: Pål Tasken Referent: Ola Bostadløkken

  Valg av to medlemmer for å undertegne protokollen Kirsti Hafnor
  Veronica Hammersborg-Elvenes

 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent

 3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2018 Godkjent

 4. Styrets Rapport (vedlagt) Gjennomgått, ingen kommentarer

 5. Behandling av innkomne forslag
  Et forslag, avsender: Styret Søndre Tasken Vel.

  Foreslår bruk av kr.10.000,- for St. Hans arrangement.
  Kostnadene relaterer seg til leie av telt, innkjøp av lam og annet for grilling etc. Forslag til festkomité: Petter Huseby og Ola Bostadløkken.
  Godkjent

 6. Veistrategi 2019 – 2023
  Presentert og gjennomgått av veisjef Øystein Andreassen.
  Situasjonen lik siste år, rimelig god standard på veien, noen områder utbedret i perioden, godt oppmøte på dugnad, kostnader noe høyere enn budsjettert på grunn 
  av ny sløyfe ved bommen. Årsmøte ba styret om å se på behovet for kantklipp, spesielt ved møteplasser.

Veistrategi for perioden 2019 – 2023 - Godkjent

 1. Behandling av årsregnskap 2018 og budsjett 2019. Årsregnskap 2018 fremlagt for årsmøtet.
  I velets årsregnskap inngår regnskapene for bryggene Godkjent

  Budsjett for 2019, fremlagt for årsmøtet.
  Styret foreslår at medlemsavgiften for neste periode holdes på samme nivå, kr. 1.000, - pr hytte
  Godkjent

 2. Valg
  Valgkomiteen har bestått av: Erik Tischbein
  Grete Hammersborg Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Pål Tasken (ikke på valg)

Nestleder: Ola Bostadløkken (på valg - 2 år) = gjenvalg

Sekretær: Grethe Hammersborg (på valg - 2 år = ny velges av årsmøtet

Kasserer: Petter Huseby (på valg - 2 år) = gjenvalg

Veisjef: Øystein Andreassen (ikke på valg)

Vara: Torill Furulund (erstatter -1 år gjenstår) = ny

Nytt styre valgt ved akklamasjon
Revisor: Revisor Elin Østli (på valg -1 år) gjenvalgt ved akklamasjon

Valgkomite, velges av årsmøtet:
Erik Tischbein (ikke på valg)
Elin Ådnøy, nytt medlem for 2 år – valgt ved akklamasjon.

Avgått styremedlem gjennom mange år, Øyvind Norli ble behørig takket for all innsats og engasjement av styreleder og overrakt blomsterbukett.

Møte hevet.
Kirsti Hafnor (sign) Veronica Hammersborg-Elvenes

 

Kommentar fra referent. Ref. Punkt 6. i våre vedtekter av 2013 sier:» På årsmøtet, som ledes av vellets leder». Valg av møteleder kan derfor utelates i dagsorden.