Følgende e-mail ble sendt alle hytteeiere på Søndre Tasken i dag.

 

Ang strøm i hyttefeltene Helgerød, Nordre og Søndre Tasken.

 

De aller fleste av oss er medlem i Kurefjorden VA, og slik det ser ut nå vil arbeidene med vann og avløp starte om ikke lang tid, ref info fra www.kurefjordenva.no

Helgerød Vel, Nordre Tasken Vel og Søndre Tasken Vel har i den forbindelse utredet mulighetene for å legge strømnettet i området ned i samme grøfter, evt besørge disse nedgravd samtidig. Vel’ene nedsatte sommeren 2020 en strøm - komite bestående av Atle Tangen fra Helgerød, Stian Ruud fra Nordre Tasken og Pål Tasken fra Søndre Tasken Vel for å utrede mulighetene. 

 

Ideen innledningsvis var enkel: Da det nå skal graves til de aller fleste hytter burde man kunne legge strøm i grøftene samtidig. Det er mye luftnett i hyttefeltene, og det hadde vært en fordel å få dette nedgravd både med tanke på driftssikkerhet og særlig av estetiske hensyn. 

 

Vi har samarbeidet med prosjektavdelingen i Elvia (tidligere Hafslund) og VA entreprenør Grimsrud AS, og forsøkt å få oversikt over muligheter og priser slik at hytteeierne skulle kunne gjøre sine valg. Det er viktig å påpeke at det selvfølgelig er den enkelte hytteeier som avgjør om han/ hun vil delta i et slikt mulig felles prosjekt. Det er med andre ord ikke et prosjekt et Vel kan bestemme at man skal gjøre, og derved påføre eierne kostnader. Derfor er dette kun å betrakte som en utredning av en mulighet.

 

 

Vi har klarlagt følgende: 

  • Elvia vil kunne dekke alle elektrotekniske utgifter (alt av kabel, trekking, teknisk utstyr) og evt nye nettstasjoner der det er behov. Betingelsen er at alle gravekostnader dekkes av oss, samt at alle hytteeiere må delta. 

 

  • Etter mer utfyllende informasjon fra Elvia i høst har det fremkommet at Elvia krever som sin standard at lavspent kabler ikke kan legges rett ned i VA grøftene, men må graves ned 40 cm til siden fra VA rør og 40 cm ned i bakken. 

 

  • Høyspent kabler må nedgraves vesentlig lenger til siden fra VA rør og derfor i egen grøft. Høyspent kablene går i dag fra transportledningene øst for Helgerød og med forgreninger over jordene til nettstasjoner på hhv Nordre og Søndre Tasken. Alle forgreninger ut fra nettstasjonene er lavspent. Se vedlagt kart.

 

  • Kablene fra hyttevegger til påkobling kalles stikkledninger. Der VA stikkrør kan legges i slukter i fjell inn mot hytter og tildekkes, er tilsvarende ikke mulig med EL – stikkledninger. EL – stikkledninger må 40 cm ned i terrenget uansett og eventuelt sprenges ned i egne grøfter der det er fjell. Svært mange av hyttene står på fjell.

 

Da forstår vi at dette blir en vesentlig dyrere affære i forhold til hva vi opprinnelig trodde. Vi har derfor innhentet et kostnadsestimat fra VA entreprenør Grimsrud. Kort fortalt er Grimsrud’s estimat på ca kr 3 mill for nedgraving av lavspentnettet samlet i alle tre hytteområdene, men uten stikkledninger og uten høyspent. Det betyr at kostnaden for hver enkelt hytte vil beløpe seg til anslagsvis kr 30 000, pluss nedgravning og evt sprenging for egen stikkledning. Da er høyspent nedgravning ikke tatt med. 

 

Da driftssikkerhet også er interessant for Elvia har vi utfordret dem på å ta gavekostnader eller deler av disse, men det er ikke aktuelt.

 

I praksis betyr dette altså at dersom vi skal få all lavspent nett i bakken vil det koste anslagsvis kr 30 -50 000 pr hytte. I tillegg er vi altså avhengige av at alle hytteeiere vil være med på dette. Fordelen er at vi får et mer driftssikkert nett med større kapasitet på nettstasjoner, samt at det vil være en bra forskjønning av området. 

 

Det vi også skal være klar over er at nåværende nettstasjoner (spesielt på Søndre Tasken) har begrenset kapasitet og at Elvia på et tidspunkt vil bli nødt til å bytte disse ut dersom stadig flere ønsker mer strøm, ved å øke kapasiteten på hytta’s hovedsikringer. Dette fungerer (etter loven) slik at det er liten kostnad å forstørre hovedsikringene så lenge det er kapasitet på nærmeste nettstasjon. Men når den kapasiteten er brukt opp, må Elvia installere en større nettstasjon og gjerne sette denne på bakken på egnet sted, inkl graving etc. Den hytteeieren som ved å bestille mer strøm utløser dette, vil få sin andel av forsterkningen og Elvia forskutterer resten av kostnaden. Alle som ønsker økt kapasitet ila 10 år etter idriftsettelse av ny nettstasjon må betale sin andel av forsterkningen. Dette kan bli en vesentlig kostnad for de det gjelder. Vi har forsøkt å finne ut hva denne kostnaden vil bli, for å kunne sammenligne med hvorvidt det heller lønner seg å gjøre dette nå, som beskrevet over. Elvia kan ikke gi oss et slikt estimat. Elvia forskutterer altså kostnaden med ny nettstasjon og alle som ønsker seg mer strøm de neste 10 årene (regnet fra den som utløste behovet) må betale denne vesentlig høyere prisen, men som vi ikke kjenner pr i dag. Dette er den vanlige og lovpålagte måten alle nettselskaper opererer på.

 

Styrene i de tre Vel’ene antar at det er lite sannsynlig at alle hytteeiere er villige til å bruke kr 30 – 50 000 på dette, både fordi flere allerede har besørget sine stikkledninger gravd ned, og også fordi man er i ulik grad er «plaget» av strømledninger i luften.  

 

Allikevel ønsker vi en kort tilbakemelding på hvorvidt du som hytteeier ønsker dette eller ikke. Vi er altså avhengige av at alle hytteeiere ønsker dette for å gå videre med prosjektet, fordi Elvia krever det og fordi Vel’ene ikke kan pålegge den enkelte dette.

 

  • Dersom det skulle vise seg at alle hytteeiere ønsker å gjøre dette, vil vi gå videre med prosjektet. 
  • Dersom flere ikke ønsker å bruke penger på dette vil vi ikke gå videre med felles prosjekt, men henstille til at den enkelte hytteeier som ønsker sin stikkledning nedgravd besørger dette ved å kontakte Elvia selv, samt å for eksempel be Grimsrud besørge dette.

 

Dersom vår antagelse stemmer, vil vi oppfordre hytteeiere som ønsker sin stikkledning nedgravd besørger dette selv, ved å kontakte Elvia og evt bestille Grimsrud til å gjøre slik graving.

 

Vi setter pris på en tilbakemelding på hvorvidt du som hytteeier ønsker et slikt felles prosjekt eller ikke. 

 

Mvh 

 

Helgerød Vel,

Nordre Tasken Vel,

Søndre Tasken Vel.